СТРУЧНИ РАД

Стручни рад у Дому подразумева сарадњу и заједнички рад стручних радника и сарадника на решавању проблема и унапређењу рада са корисницима.
Стручни тим чине координатор стручног рада, социјални радник, правник, психолог, спец. педагог-реедукатор, васпитач, главна сестра. Овај тим је, уједно и комисија за пријем, премештај и отпуст корисника.
Стручни рад у Дому има за циљ:

 • Унапређење рада са корисницима
 • Учешће у решавању проблема везаних за здравствена и афективна стања корисника
 • Рад на имплементацији стандарда услуга у Установи
 • Праћење стручне литературе, сарадњу са стручним и образовним институцијама
 • Учешће на семинарима и стручним скуповима

Социјални радник

Социјални радник у Дому брине о деци на начин како је прописано Законом и другим релевантним прописима. Основни задатак је да буде спона између деце, родитеља и других установа које су укључене у бригу о детету. Укључен је у све активности које произилазе из утврђених потреба деце за очување и развијање способности.

Психолог

Рад са корисницима:

 • Процена способности корисника психолошким мерним инструментима
 • Учешће у тимској процени способности корисника скалама процене које се у Установи користе као основа за индивидуално планирање рехабилитационог третмана корисника. Постављање дугорочних и краткорочних циљева за сваког корисника. Третманом су обухваћене различите категорије компетенције корисника: когнитивне, моторичке, практичне, социјалне, говорне.
 • Учешће у реализацији и еваулацији индивидуалних програма рада
 • Учешће у превазилажењу евентуалних проблема понашања корисника

Групни рад са корисницима:

 • Опсервација групне динамике

Учешће у раду стручног тима
Сарадња са родитељима корисника
Сарадња са запосленима
Сарадња са другим институцијама

Основно правило у раду је поштовање могућности и интересовања корисника у складу са његовим способностим.

Специјални педагог – реедукатор

 • Врши дефектолошку обраду и процену психомоторног статуса и сазнајне организованости, и према постојећим способностима у сарадњи са стручним радницима и стручним сарадницима учествује у организовању и спровођењу индивидуалног и групног третмана деце; у изради индивидуалних планова рада ,одређивању краткорочних и дугорочних циљева третмана, праћењу и евалуацији истих.
 • У раду примењује реедукативни метод. Реедукација психомоторике има за циљ развој психомоторике и програм се дозира за свако дете појединачно. Кроз овај програм дете овладава телесном шемом,увежбава елементарне покрете за доживљај субјективног и објективног простора,истовремено се започиње са процесом социјализациЈе детета у оквиру психосоцијалног развоја личности,усмерава и утврђује латерализованост, координација покрета,препознавање ритмова…,вежбе за развој фине моторике и графомоторике, вежбе акустичне и визуелне пажње ради што успешније комуникације детета са својим окружењем.
 • Врши праћење адаптације и понашање нових корисника.
 • Сарадња са родитељима-непосредна размена информација са родитељима приликом посете деци у Дому
 • Сарадња са стручним радницима и сарадницима у оквиру Стручног тима, консултативно-саветодавни рад са медицинским особљем
 • Сарадња са Установама дечије заштите(предшколске Установе, Школе,..) и другим институцијама